Malezyjskie multi kulti / Malaysian multiculti

Spotkanie z Hinduizmem- Batu Caves / Meeting Hinduizm – Batu Caves

Jest późne popołudnie, słońce lekko chyli się ku zachodowi ale nadal grzeje niemiłosiernie.  chociaż dopiero co wysiadłam z klimatyzowanego samochodu moja skóra jest czerwona, nagrzana, pokryta drobnymi kropelkami potu. Chciałabym żeby zderzenie z inna religią, przebiegało w nieco bardziej dostojnych warunkach, ale nic na to nie poradzę. Staram się przywyknąć do tego nieprzyjemnego uczucia duchoty, które będzie towarzyszyć mi przez cały pobyt w Azji.

It’s late afternoon, the sun is slowly going down but the sun is still very strong. Although I just got out of the air-conditioned car, my skin is red, warm and covered with tiny droplets of sweat. I would prefer that my first meeting with another religion would take place in a more dignified environment, but I can not help it. I try to get used to this sweltering heat which will accompany me throughout my whole stay in Asia.

IMG_20160925_071311-PANO

Kompleks Batu Caves składa się z trzech głównych jaskiń (Temple Cave, Dark Cave i Art Galery Cave) oraz kompleksu mniejszych świątyń i straganów nieopodal. Powoli spaceruję w kierunku ogromnego zlotego posagu pomiędzy straganami pełnymi pamiątek, kadzideł, buteleczek i kwiatów.

Batu Caves consists of three main caves (Temple Cave, Dark Cave and Art Galery Cave) and a complex of smaller temples and stalls close by. I slowly walk towards the huge golden dowry between the stalls full of souvenirs, incense, bottles and flowers.

IMG_3557-001

IMG_3571

Przede mną stoi olbrzymia postać Murugana, boga zwyciężającego chaos i przywracającego boski ład. Choć wokół niego stoją rusztowania a wejście do hinduskiej świątyni jest w nieładzie, monument robi piorunujące wrażenie.

Infront of me stands the giant figure of Murugan, the god of chaos and the restoration of the divine order. Although there are scaffolding all around it and the entrance to the Hindu temple is in a mess, the monument makes a great impression.

IMG_3589 (1)

Przepasana kolorowym materiałem do kostek, który dostałam od kobiet u podnóża schodów rozpoczynam wspinaczkę po 272 stopniach…

W tej mozolnej wędrówce towarzyszą mi małe małpki makaki, których jest tutaj sporo. Są cwane i złośliwe i doskonale wiedzą jak postępować z naiwnymi turystami, żeby dostać coś smacznego.

With a colorful material to the ankles which I received from a woman at the foot of the stairs, I started climbing at 272 degrees…

In this arduous journey I am accompanied by small macaque monkeys. They are cut and malignant and they know very well how to deal with naive tourists to get something tasty.

U szczytu wchodzę do jaskini i… cały podniosły nastrój mija. W środku nie ma praktycznie nic, poza zapachem kadzideł,  który przydusza i przyprawia o zawrót głowy. W dość surowym wnętrzu panuje półmrok. Wrażenie  jest takie jakbym przeszła magiczną barierę czasu i przestrzeni. Zgiełk, przepych i wielość bodźców z podnóża schodów nie ma nic wspólnego ze spokojem i prostotą wnętrza jaskini.

At the top, I entered the cave and … the solemn mood passed by. Inside there is practically nothing, except the smell of incense, which suffocates and dizzies. In a quite raw interior dominate dusk. The impression is like I would go trough the magical barrier of time and space. The clutter and the splendor at the foot of the staircase have nothing to do with the calm and simplicity of the interior of the cave.

IMG_3602

W środku jest kilka małych, kiczowatych ołtarzyków, rozproszonych po najdalszych zakamarkach jaskini a kolorowe figurki złowrogo spoglądają na zwiedzających.

Inside there are some small, thrashy altars scattered across the farthest corners of the cave and colorful figures ominously look at the visitors.

IMG_3616

To co zdecydowanie najbardziej porusza i robi wrażenie to posąg i widok ze szczytu schodów na miasto, który przy pięknej pogodzie jest niesamowity.

What is definitely the most moving and impressive is the statue at the bottom and the view on the city from the top of the stairs, which with the beautiful weather is amazing.

U podnóża schodów znajduje się również wejście do malowniczego kompleksu świątyń i jaskiń gdzie niestety pazerny przemysł turystyczny nalicza sporą opłatę za wejście szczególnie dla turystów.

At the foot of the stairs there is also an entrance to a picturesque complex of temples and caves where, unfortunately, greedy tourist industry charge a considerable entrance fee, especially for tourists.

IMG_3576IMG_3575

Spotkanie z Taoizmem- Chin Swee Caves/ Meeting Taoizm – Chin Swee Caves

Jadę asfaltową, krętą drogą między wzgórzami porośniętymi gęstą dżunglą. W drodze na szczyt Genting Highlands, pokrytych wieczną mgłą, gdzie temperatura spada do zastraszających 18 stopni, między drzewami wyłania się kompleks świątyń Chin Swee Caves Temple.

I’m driving down asphalt, winding road between the hills covered with thick jungle. On the way to the top of Genting Highlands, covered with eternal fog, where the temperature drops to the intimidating 18 degrees, among the trees, emerges the complex of temples of China Swee Caves Temple.

IMG_20161015_172839

Znajduje się tam ogromny posąg Buddy, górujący nad wszystkimi budynkami a także przepiękne świątynie pokryte dachówką w rdzawym kolorze, kolorowe lampiony i wszechobecny zapach kadzideł, ginący w zapachu bujnej roślinności

There is a huge Buddha statue towering over all the buildings, as well as beautiful temples covered with rustic tile roofs, colorful lanterns and the ubiquitous smell of incense,  dying in the scent of lush vegetation.

IMG_20161015_174726-001

IMG_20161015_172736

Spacer w pobliskim lasku wytyczoną krętą ścieżką przypomina senny koszmar- przedstawione postacie są powykręcane w agonalnych pozach, twarze napięte od bólu, wszędzie krew, kości i upiorni bogowie. Cisza i dzikość otaczającej przyrody, sprawia, że chcę uciec stamtąd jak najszybciej. Komnaty piekła- tak nazywa się ta malownicza sceneria. Choć jest to głównie atrakcja turystyczna lokalni mieszkańcy twierdzą że taki spacer ma walory edukacyjne i uświadamiające. Na szczęście makabryczne wrażenia mijają wraz z wejściem w teren siedmiu bóstw zstępujących z nieba, gdzie postacie przyjmują bardziej przyjacielskie pozy i miny.

A stroll in a nearby forest with a winding path resembles a dreamy nightmare – featured figures are twisted in agonizing poses and faces tensed with pain, everywhere is blood, bones and ghostly gods. The silence and wildness of the surrounding nature make me want to get away from here as quickly as possible. The chamber of hell – that is how this picturesque scenery is called. Although it is mainly a tourist attraction, local residents claim that such a walk has educational and awareness benefits. Fortunately, the macabre sensations pass by with the entrance into the area of the seven deities descending from heaven, where the characters take on more friendly poses and faces.

IMG_20161015_173631

Widok jest nieziemski, pobliskie wzgórza i przepieknie zbudowany kompleks budynków i świątyń robi oszałamiające wrażenie. Spacerując pomiedzy ludźmi nie mogłam oprzeć się wrażeniu iż na moment przeniosłam się do samych Chin.

The view is unearthly, the nearby hills, beautiful complex of buildings and temples makes a stunning impression. When I was walking among people I could not resist the impression that for a moment I have moved to China itself.

Spotkanie z Islamem-Masjid Negara/ Meeting Islam – Masjid Negara

Zwykłe duszne popołudnie w centrum tetniacej zyciem stolicy, ale w miejscu gdzie własnie stoję wszystko jest ciche i spokojne. Przede mną ogromny parterowy budynek i górująca wieża minaretu. Zwiedzanie tego miejsca, różni się znaczaco od wcześniejszych świątynnych doświadczeń.

An ordinary, sultry afternoon in the heart of the crowded capital, but in the place where I stand, everything is quiet and peaceful. In front of me, there is a huge one-storied building and a towering minaret. Visiting this place differs significantly from previous religious experiences.

IMG_20161109_170800 (1)

IMG_3362

Tym miejscem rządzą konkretne, jasno określone zasady. Jako turysta nie mogę wejść na głowną sale meczetu a jedynie przyglądać się jej z krużganku a jako kobieta wchodząc na teren światyni muszę dodatkowo być ubrana w specjalny strój- abaya.

This place is governed by concrete rules. As a tourist, I can’t enter the main hall but only watching it from the cloister and as a woman entering the temple I need to be dressed in a special dress- abaya.

FullSizeRender (10)

Budowla jest niezwykła. Przed wejsciem do głownego pomieszczenia znajduje się las wysokich białych filarów, które wyznaczaja granice czegoś na kształt krużganków.

The building is unusual. Prior to entering the main hall, there is a forest of tall white pillars that set the boundaries of something like a cloister.

IMG_3381.JPG

Glowna sala jest ogromna, wystrój prosty i skromny. Architektura wskazuje kierunek modłów i pomaga skupić sie na modlitwie. Nie ma tu zbyt wielu ludzi, ale wbrew stereotypowemu myśleniu, jesteśmy tu przyjete bardzo miło.

The main hall is huge, simple and modest. Architecture shows the direction of praying and helps prayer focus on praying. There are not many people here, but despite the stereotypical thinking, we are here warm welcomed.

IMG_3379

Przy głównej sali sympatyczny starszy pan opowiada historie, mówi o islamiei i architekturze meczetu a także odpowada na wszystkie pytania. Zostaje obdarowana broszurami, ksiazeczkami i informatorami. Ten człowiek zaskakuje otwartoscia, oraz znajmomoscia kultur i innych religii.

At the main hall, there is a nice elder man who tells interesting stories, tells about the Islam and architecture of this mosque as also answers all questions. The man surprises me with openness and familiarity with cultures and other religions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s